ONLINE TRAJECT: “EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN EEN UITDAGENDE WERELD”

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Matton Lieselot (handelsnaam A LOT OF MOM), met vestigingsadres te 9700, Oudenaarde, Zwijndries 74 en ondernemingsnummer 0824.969.756.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: lieselot@alotof.mom 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van A LOT OF MOM biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten in haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van A LOT OF MOM moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en vrij van BTW (BTW-vrijstelling), inclusief andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs (verzending is gratis bij bestellingen vanaf 70 EURO in België). De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via lieselot@alotof.mom.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door A LOT OF MOM. A LOT OF MOM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan betalen via bankkaart. A LOT OF MOM is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door B-post en DPD. De verzendingskosten worden weergegeven op de betalingspagina. Verzending binnen België is gratis vanaf 70 EURO (de Klant dient deze optie zelf te selecteren).

De levering gebeurt door B-post en DPD. De verzendingskosten worden vermeld op de betalingspagina. Verzending in België is gratis vanaf 70 EURO.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling. De meeste bestellingen worden verzonden binnen 2-3 dagen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan A LOT OF MOM. Beschadigingen dienen gemeld te worden binnen 5 dagen na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van A LOT OF MOM.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij A LOT OF MOM.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant A LOT OF MOM via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan A LOT OF MOM heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan A LOT OF MOM. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt A LOT OF MOM zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, handleidingen en factuur kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal A LOT OF MOM alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat A LOT OF MOM op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan A LOT OF MOM wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door A LOT OF MOM geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

A LOT OF MOM betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

 

Artikel 8 Klantendienst

De klantendienst van A LOT OF MOM is bereikbaar via e-mail op lieselot@alotof.mom, via het contactformulier op www.alotof.mom of per post op het volgende adres: Zwijndries 74, 9700 Oudenaarde.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Door de Klant wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, materialen, en overige inhoud op de website, gedeeld tijdens onze diensten en vermeld in onze producten (al dan niet betalend) eigendom zijn van A LOT OF MOM en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door A LOT OF MOM te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of aan derden over te maken. De Klant mag in geen geval onze gekochte producten delen, het doeboek mag in geen enkel geval gekopieerd worden.

Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 10 Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, A LOT OF MOM respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. A LOT OF MOM houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via lieselot@alotof.mom.

Artikel 11 Gebruik van cookies

Tijdens het bezoek aan de site kunnen cookies op uw harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbetsand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel appartaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12 Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door A LOT OF MOM om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaardeb worden eengevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van A LOT OF MOM. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15 Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en doormailen als u de overeenkomst wil herroepen.

Aan:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/ Ontvangen op (*):

Naam/Namen consumenten:

Adres consumenten:

Handtekening van consumenten:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Artikel 17 Online traject

Tenzij anders aangegeven zullen webinars, cursussen of online trajecten onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden. De toegang tot online trajecten of online diensten is persoonlijk. De toegang en de inhoud van de online diensten mogen niet gedeeld worden met derden. Van zodra de online inloggegevens naar de klant zijn verzonden, is het niet meer mogelijk de inschrijving te annuleren. De overeenkomst neemt een aanvang bij inschrijving voor het online traject en zal een einde nemen bij afloop van het online traject. De klant zal na afloop van het online traject geen toegang meer hebben tot het online traject. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd worden geblokkeerd, zonder dat A LOT OF MOM aan de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. Wanneer de klant zou handelen in strijd met deze voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan A LOT OF MOM, dan is A LOT OF MOM geechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.